ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු හා අංක 1 "Data Entry online Jobs" වෙබ්අඩවිය

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 Sri Lankan 1st Data Entry Online Website - www.Lankatypemoney.com 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Register Form

 

Name


Your email important


Your Mail Details Not specialFor Registration (ලියාපදින්චි වීම සඳහා)

ඔබ Data Entry (online emoney jobs) කිරීමට මෙම website එකට පැමිණියානම්, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ලියාපදිංචි වීමට ඉහත ඇති form එක එක් වරක් පමණක් පුරවන්න. මිනිත්තු 5ක් ඇතුලත ඔබගේ email එකට අදාළ තොරතුරු එවීමට website හි කාර්‍යමණ්ඩලය පියවර ගනී. එසේ තොරතුරු නොලැබුණේනම්, අපගේ website official WhatsApp වෙත වහාම දන්වන්න. ඊට පහතින් ඇති WhatsApp Customer Service ඔබන්න 👇

Section Background

Section Background

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Ads block

Banner 728x90px