ලියාපදිංචි වීමට දැන්ම Lankatypemoney@aol.com යන email එකට i want to register යනුවෙන් ටයිප් කර, එක් වරක් පමණක් mail එකක් යවන්න.  පැය 24 ක් ඇතුලත තොරතුරු එවීමට වෙබ්අඩවියේ නිළධාරීන් කටයුතු කරනු ලැබේ.